14

Číst dál: P. Paul Alois Heider, OT - život a dílo"...můžeme klidně říci, Pater Paul Heider zemřel v pověsti svatosti..."

   Velmi pěkný pořad o našem méně známém velmistru P. Paulu Aloisi Heiderovi OT z vln Radio Proglas

POSLECHNOUT ONLINE.

   O životě a díle katolického kněze P. Paula Aloise Heidera, velmistra Německého řádu, hovoří redaktor Antonín Žolnerčík s historikem Mons. Dr. Janem Larischem.
Jméno P. Heidera je velmi těsně spjato se snahou o obnovení a prohloubení náboženského života na konci 19. a především v 1. polovině 20. století na severní Moravě a ve Slezsku. Žil pro jemu svěřené farnosti i obce, angažoval se v katolickém spolkovém hnutí, vybudoval katolický tisk, věnoval se sociálně-charitativním úkolům, pečoval o budoucí kněžský dorost – postavil chlapecký seminář v Bruntále, zviditelňoval úctu k minulosti stavbou kostela svaté Hedviky v Opavě.

Přejeme příjemný poslech.

 

Číst dál: ŘÁDOVÝ DEN 2015Srdečné pozvání pro všechny přátele, příznivce, či jen ty, kteří se jednoduše chtějí potkat se současným Německým řádem.

Přijďte s námi oslavit první patronku Německého řádu (Řádu německých rytířů) svatou Alžbětu do konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

ŘÁDOVÝ DEN 17.11.2015

10.30 – Pontifikální mše svatá v Konkatedrále a proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.
Hlavním celebrantem bude
Jeho Excelence Mons. ThDr. Bruno Platter OT,
velmistr a generální opat Německého řádu

14.30 – Návštěva a modlitba u hrobů našich zemřelých sester a bratří Německého řádu na Městském hřbitově v Opavě

16.30 – Slavnostní nešpory ze Slavnosti svaté Alžběty v kapli Povýšení sv. Kříže sester Řádu

Na setkání se těší
bratři, sestry a familiáři Německého řádu


PLAKÁT

 

6.10.2015

Číst dál: Nadační fond arcivévody Evžena HabsburskéhoV minulém týdnu na svém pravidelném zasedání schválila správní rada Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského (jedno z děl familiářů Německého řádu) řádná prospěchová a mimořádná sociální stipendia na první pololetí tohoto školního roku pro studenty Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci v celkové výši přes 55 tis. Kč. Přejeme mnoho studijních úspěchů!

 

 

 

 

 

 

18. – 20. September 20

U příležitosti oslav 825 let založení Německého řádu se konla ve vídeňském Dómu sv. Štěpána centrální investitura nových familiářů. Tato slavnost je zahrnuta do rozsáhlého rámcového programu oslav jubilejního roku 2015.

Vlastní investitura započala v pátek pontifikálními nešporami v jezuitském kostele, který leží v blízkosti univerzity, odtud také nazývaný univerzitní kostel, kde byly posvěceny familiářské insignie - kříže, růžence a pláště.
Po ukončení nešpor se přítomní účastníci přesunuli do Sky Conference Raiffeisen popřípadě do Velmistrovského domu, kde byl čas využit až do pozdních hodin k opětovným shledáním či podmětným rozhovorům.

Sobotní dopoledne patřilo návštěvám tří, pro Řád významných míst. Nejdříve byl navštíven alžbětinský klášter s uctěním relikvie (lebky) řádové patronky sv. Alžběty Durynské. Zde byl připraven hluboký duchovní program doprovázený skladbami na varhany s doprovodem flétny. Na tomto místě patří poděkovat P. Hansi-Ulrichovi Möringovi OT, který tento program skvostně připravil. Po té byl navštíven bývalý velmistrovský palác na vídeňské Ringstraße (postaven velmistrem Vilémem a projektován 1864–1868 Theophilem von Hansen). Jako poslední bod programu byla možnost prohlídky pokladnice Německého řádu na Singerstrasse.

Odpoledne už celé patřilo slavnostní investituře nových familiářů ze všech Bailiv (územních celků) Německého řádu. U příležitosti 825 let existence Německého řádu se přijetí nových familiářů konalo ve Vídni - v hlavním sídle velmistra. Vlastní investitura se odehrála v Dómu sv. Štěpána. Katedrála vídeňského arcibiskupství je nejvýznamnějším gotickým chrámem Rakouska a byla postavena mezi 14. a 16. stoletím. V Dómu sv. Štěpána vychutnal Německý řád pohostinnost "pána domu" Jeho Excelence čestného rytíře Německého řádu arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna FamOT.
Během liturgického obřadu bylo přijato 34 nových familiářů a jeden čestný rytíř - Jeho Excelence Mons. Stefan Zurbringer FamOT, apoštolský Nuntius v Rakousku.

Svůj závěr nalezly oslavy v neděli dopoledne společnou bohoslužbou v řádovém kostele sv. Alžety na Singerstrasse.

Foto: Dr. Michael Schörnig FamOT
Text: Dr. Michael Schörnig FamOT / Lubomír Macek FamOT

Číst dál: Nový řádový oděv pro Pražské JezulátkoV podvečer slavnosti Povýšení svatého Kříže (14.9.), který je titulárním svátkem Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě /zkráceně Německého řádu/, budou věnovány, za laskavého svolení bratří karmelitánů, Pražskému Jezulátku nové šaty v podobě slavnostního oděvu čestného rytíře Německého řádu.
V tohoto oděvu bude Jezulátko oblečeno v den předání, tedy 12.9.2015.

Program slavnostni:
07:45 hod - příjezd pana Velmistra / prohlídka sošky Pražského Jezulátka v miniatuře oděvu čestného rytíře Německého řádu /
08:00 hod - mše svatá
08:30 hod - konec / otevření kostela veřejnosti / prohlídka muzea Pražského Jezulátka (muzeum se nachází přímo v kostele)

Nový oděv pro Pražské Jezulátko darují familiáři Německého řádu jako poděkování u příležitosti Jubilejního roku 2015, kdy Bohu děkujeme za 825 let trvání Řádu a 50 let od schválení statut familiářů papežem Pavlem VI.

 

Číst dál: Navštivte výstavu k 825. výročí založení Německého řáduHodláte navštívit Bouzov? Pak určitě nevynechejte v podhradí návštěvu farní budovy, kde je umístěna výstava k 825. výročí založení Německého řádu, 50. výročí založení institutu familiářů a 60. výročí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele Hradu Bouzova.
Součástí výstavy je řada panelů zachycujících vrcholné okamžiky z řádové historie a předměty spojené s jeho působením v českých zemích. Za zmínku stojí zejména poslední dva výstavní panely, do kterých jsou promítnuty poslední výzkumy a poznatky z válečných a poválečných let s řadou zajímavých poznatků.

Výstava bude veřejnosti k dispozici až do září. Děkujeme panu Milanu Šilerovi za zapůjčení části exponátů. Součástí výstavy je i dřevěná maketa hradu Bouzova z Mohelnického betlému zapůjčená z mohelnické farnosti. Děkujeme panu Pavlu Nenovskému.

FOTOGALERIE

 

1.8.2015

Číst dál: Patrocinium kostela Nanebevzetí Panny Marie v BruntáleBruntálská farnost srdečně zve na oslavu patrocinia farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.

Slavná mše svatá bude sloužena
v neděli 16.8.2015 v 9:00hod.

Celebruje P. Dariusz Cecerski OT.

 

 

 

31.7.2015

Číst dál: Patrocinia sv. Jana Křtitele a Marie z Magdaly   V uplynulém měsíci dvě farnosti spravované Německým řádem oslavily patrocinia svých chrámů. Dne 28.června bylo oslaveno patrocinium kostela sv. Jana Křtitele v Luké. Farnost Luká leží v děkanátu Konice v olomoucké arcidiecézi. Sparavována je P. Norbertem J.M. Hnátkem OT. Jak dokládá fotogalerie, před rokem byl kostel pod správou Německého řádu kompletně zrenovován. Odpolední program patrocinia doplnila adorace spojená s duchovním koncertem v podání profosorů Církevní řádové konzervatoře v Opavě a posvěcením restaurované sochy Krista.

   26.7.2015 pak bylo slaveno patrocinium - poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Máří Magdaleny na Bouzově. Bouzovská farnost je Německému řádu inkorporována již téměř 300 let. Duchovní správu zde dnes vykonává P. Metoděj R. Hofman OT.  Filiální kostel sv. Máří se nachází ca. 500 m za obcí v místě původního osídlení a podle některých zdrojů je ještě starší než vlastní Hrad Bouzov.

Fotogalerie Patrocinim Luká

Fotogalerie Patrocinim Bouzov

 

6.6.2015

Číst dál: Requiem za profesního rytíře Emmericha Erasma svobodného pána Mattencloit

"Proto dal Juda Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy" (2 Mak 12,46).

"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, tak jim to velmi prospívá..." (podle sv. Cyrila Jeruzalémského *315 + 386)

   V sobotu dne 6.června byla v Opavě v 11:00hod. v kapli Milosrdných sester Německého řádu sloužena bohoslužba - requiem za profesního rytíře Emmericha Erasma Gratiana Maria Josefa svobodného pána Mattencloit, při příležitosti jeho výročí sto padesáti let od narození a sedmdesáti let od úmrtí. Po mši svaté se přítomní a hosté, mezi nimiž byla i MUDr. Jana Balharová – koordinátorka Modlitební ligy bl. Karla na Moravě, odebrali na opavský hřibov, kde vykonali pobožnost za zemřelé.

   Profesní rytíř a komtur Řádu německých rytířů Emmerich Erasmus svobodný pán Mattencloit, syn právníka Emmericha a Eveliny Leopoldiny von Stockmanns, se narodil jako šesté dítě ze sedmi potomků a mladší ze dvou synů, 1. června 1865 v Šumbarku a zemřel 12. ledna 1945 v Opavě, kde je také na místním hřbitově pochován.
   Pocházel z rodiny, která vlastnila statek Šumbark (okr. Karviná) v Rakouském Slezsku, Dolní Zebrzydowice a Górne Zebrzydowice (Siebersdorf) (Polsko) a část Slezských Pavlovic (okres Jeseník). 

Byl plukovník v záloze, nositel rytířského řádu Železné koruny 3. třídy, důstojnického řádu Františka Josefa a rytíř Leopoldova řádu.
Emmerich Mattencloit byl druhý vychovatel bl. Karla Habsburského, posledního českého krále.

Fotogalerie...

 

29.5.2015

Číst dál: Kaple Panny Marie Bolestné na Církevním gymnáziu Německého řádu18:00 - 18:05    Úvodní slovo /Hana Pokorná/

18:05 - 18:10    Vystoupení Pěveckého kroužku /Veronika Rajtr Pavlová/

18:10 - 18:15    Stručná charakteristika Domu dětí a mládeže Německého řádu /Miroslava Kurucová/

18:15 - 18:20    Vystoupení Pěveckého kroužku /Veronika Rajtr Pavlová/

18:20 - 18:45    Vystoupení Literárně dramatického kroužku /Ilona Zámečníková/

18:45 - 18:55    Stručná charakteristika Německého řádu /Metoděj Radomír Hofman OT/

18:55 - 19:00    Vystoupení Pěveckého kroužku /Veronika Rajtr Pavlová/

19:00 - 22:00    Individuální prohlídka kaple a školy

 

25.5.2005

Číst dál: Oslava řádového jubilea na Bouzově   V sobotu 25. května se česká provincie Německého řádu připojila k celořádovým oslavám 825. výročí jeho založení. Slavnostní bohoslužbě ve farním kostele sv. Gotharda na Bouzově předsedal pan velmistr Dr. Bruno Platter, kromě řádových kněží, sester a familářů se jí zúčastnilo i mnoho dalších vážených hostů, především velmistr křižovníků Dr. Josef Šedivý, zástupci maltézských rytířů a další diecézní a řádoví kněží, starostové obcí Bouzov, Luká, Náměšť na Hané, Loučany, Měrotín, Litovel a zástupci místních institucí. Hudební doprovod zajistila opavská řádová konzervatoř.
   Pan velmistr shrnul ve svém kázání všechna jubilea, která si Německý řád v letošním roce připomíná – kromě výročí založení je to i 50 let od schválení statut familiářů papežem Pavlem VI., 150 let od založení čestných rytířů a na Bouzově je třeba tradičně připomenout i osobnost posledního velmistra – rytíře, arcivévody Evžena Habsburského. Všechna výročí jsou propojena řádovým posláním – „léčit a pomáhat" - následováním Krista a přinášením křesťanského poselství do světa. Ve svých životech se je snažili uskutečňovat řádoví zakladatelé, velmistři, kněží, sestry i familiáři. Pan velmistr poukázal na to, že Německý řád nezaložil ani žádný biskup nebo papež, ani žádný známý světec, ale "obyčejní" obchodníci, kteří ve Svaté zemi chtěli pomáhat zraněným, nemocným nebo vyčerpaným poutníkům. Odpověděli na konkrétní požadavek své doby. Na počátku řádu stál jednoduchý polní lazaret, který poskytoval pomoc a útěchu všem, kdo jí potřebovali. A po 825 letech mluví současný papež František často o tom, že celá církev by měla být takovým „polním lazaretem", stát lidem nablízku. V tomto smyslu je řádové poslání stále aktuální a moderní, zdůraznil otec velmistr.
   Po mši sv. zasadil pan velmistr, společně s bouzovským farářem a generálním radou P. Metodějem Hofmanem OT a balleimeistrem Robertem Rácem FamOT, pamětní stromek před budovou fary.
   Po pohoštění byla na faře za hojné účastni veřejnosti otevřena výstava k 825. výročí založení Řádu. Ve tři hodiny odpoledne byla panem velmistrem přestřižena páska a za doprovodu místní scholy vkročili první návštěvníci do místností, kde stojí panely zachycující bohatou historii, ale i současnost Německého řádu.
Výstava bude veřejnosti k dispozici až do konce července, v případě zájmu bude prodloužena. Děkujeme panu Milanu Šilerovi za zapůjčení části exponátů.

Jakub Jírovec OT

Fotogalerie ze slavnosti

Video ze sázení pamětního stromu