11

24.11.2018

V sobotu dne 24.11. proběhl vzpomínkový den na Cfr. Petra Adama FamOT, KLJ za přítomnosti zástupců dvou rytířských řádů, přátel a rodiny.
PhDr. Petr Adam byl familiář Německého řádu, vedoucí Biskupské knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly, rytíř Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

Narodil se 3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 působil jako knihovník na Biskupství královéhradeckém, kde pak řadu let vedl Biskupskou knihovnu, na jejíž obnově se velkou měrou podílel. Sepsal několik knih o historii Německého řádu.

 

17.11.2018

V srpnu se ve Vídni konala generální kapitula Německého řádu, na níž se měl opět po šesti letech volit velmistr. Tehdejší opat a velmistr Bruno Platter se z důvodu věku vzdal kandidatury na znovuzvolení. Třetí den zasedání generální kapituly byl zvolen nový velmistr P. Frank Bayard. Do úřadu nastoupil okamžitě po svém zvolení. V Německém řádu je funkce velmistra spojena s funkcí generálního opata, tři měsíce po volbě se tedy konala i opatská benedikce. Tu velmistr Frank Bayard přijal z rukou vídeňského arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna.

Celá slavnost byla rozdělena do tří dnů. V pátek večer se konala vzpomínka na zemřelé členy řádu. Začala mší svatou v kapucínském kostele a pokračovala pobožností v Císařské hrobce pod kapucínským kostelem, kde na slavné vzkříšení vedle císařů a králů čeká i šest řádových velmistrů. Na závěr dne bylo připraveno přijetí v prostorách velmistrovského úřadu, kde se také odehrálo svěcení insignií nového velmistra - berle, prstenu a korporálu. Nové insignie nechali pro velmistra zhotovit familiáři Německého řádu.
Na druhý den se členové řádu a řada hostů z veřejného a církevního života sešli v Dómu sv. Štěpána k vlastnímu opatskému svěcení. Přítomni byli opati z dalších církevních řádů mimo jiné např. i velmistr křižovníků z Prahy. Na slavnost dorazil i vídeňský nuncius. Pontifikální mši svatou zahájil kardinál Christoph Schönborn vídeňský arcibiskup a čestný rytíř Německého řádu. Liturgické čtení bylo vybráno z Izaiáše 43; 1 „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“, které si nový velmistr zvolil jako své heslo „Noli timere - meus es tu“ – „neboj se – jsi můj“. Po kázání, ve kterém se kardinál Schönborn obrátil v osmi bodech s radami na velmistra, proběhlo vlastní svěcení na jehož závěru velmistr Frank obdržel mitru a berlu jako vnější znaky svého nového úřadu.

V neděli pak na slavnost řádové patronky sv. Alžběty sloužil nový velmistr svou první pontifikální mši svatou v hlavním řádovém sídle v kostele sv. Alžběty ve Vídni.
Z českých zemí se opatské benedikce účastnili kněží a familiáři Německého řádu. Doprovodili je zástupci z Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci a Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě.

Lubomír Macek FamOT

 

V Sobotu 27.10.2018 přijal ve Vídni v kostele sv. Alžběty kněžské svěcení P. Miroslav Váňa OT. Svou kněžskou službu bude vykonávat v řádové nemocnici ve Friesachu (Rakousko).

Foto: kathbild.at / Franz Josef Rupprecht

 

Číst dál: P. Frank Bayard OT zvolen 66. velmistrem Německého řáduMezi pondělím 20. srpna a pátkem 24. srpna se v sídle velmistra Německého řádu ve Vídni konala generální kapitula Německého řádu, jejímž hlavním úkolem bylo zvolit nové vedení řádu.
Hlavní pozornost se tedy soustředila na středu 22.8., kdy proběhla volba nového velmistra. Současný generální opat a velmistr Bruno Platter OT se po 18 letech a třech funkčních období v úřadu vzdal z důvodu věku znovuzvolení

Číst dál: P. Frank Bayard OT zvolen 66. velmistrem Německého řádu

 a předal úřad do mladších rukou.

Den byl zahájen mší svatou k Duchu svatému za dobrou volbu. Po ní se v Rytířském sále, kde kapitula po celou dobu zasedala, vzdal velmistr Bruno Plater úřadu a slavnostně odložil jeho vnější znaky – plášť, kříž a prsten. Po té započala vlastní volba. Z ní vzešel jako nový 66. velmistr Německého řádu P. MMag. Dipl.-Bw. Frank Bayard, MBA.

Dalším bodem pořadu byla volba nové generální asistentky sester Německého řádu. Současná generální asistentka sr. Marie Regína se po 12 letech taktéž z důvodu věku vzdala úřadu. Jako nová asistentka byla zvolena Sr. Maria Franziska Meierová OT.Oba byli ve večerních hodinách při slavnostních nešporách uvedeni do úřadu. Slavnostní uvedení do úřadu doprovodily zvony ve všech řádových farnostech ve všech provinciích.
Na závěr dne následovalo přijetí u rakouského nuncia ve Vídni.

Lubomír Macek FamOT

 

 

Od 20. srpna se koná generální kapitulka Německého řádu v sídle velmistra ve Vídni. Delegáti z řad bratří, sester a familiářů ze šesti zemí se shromažďují každých šest let, aby vybali nové přesdtavené, Budou předneseny výroční zprávy  a prodiskutují se aktuální otázky, současné aktivity a budoucnost Řádu..

Zvláštní pozornost bude věnována středě 22. srpna, kdy se bude konat volba nového velmistra. Generální opat Bruno Platter, 65. velmistr Německého řádu, už nebude k dispozici pro znovuzvolení. Po třech funkčních obdobích a osmnácti letech jako velmistr a generální opat chtěl, aby se vedení řádu vložilo do mladších rukou.

Dále poprosil aby se členové Řádu ve svých farnostech účastnili modliteb k Duchu svatému za dobrou volbu nových představených. Ve středu v 18:00 hodin se pak rozezní všechny zvony v řádových kostelých, aby po úspěšné volbě nového velmistra, jej doprovodili při uvedení do úřadu.

 

25.6.2018

V tomto týdnu se Otec Norbert rozloučil se svými farnostmi v konickém děkanátu. Od července je přeložen do Opavy, kde začne působit v příštím týdnu.

 

V neděli 13.května požehnal pomocný biskup Ostavsko-opavské diecéze Mons. Martin David léčivé prameny v Karlově studánce. Oficiálně tím zahájil lázeňskou sezónu v tomto roce. Lázně byly založeny roku 1785 Maxmiliánem II. Františkem , velmistrem Řádu německých rytířů. Německý řád zde provozoval lázeňské služby až do druhé světové války, kdy mu byl majetek uloupen nacistickým Německem a následně i komunistickým režimem. V současné době podniká Německý řád kroky k navrácení svého majetku. V případě navrácení lázní hodlá nadále poskytovat lázeňskou péči široké veřejnosti pacientů ve smyslu svého hesla Pomáhat a Léčit..

 

V Sobotu 28. dubna proběhla na Hradě Bouzově v Kapitulní síni investitura - přijetí nového člena do našeho řádového společenství. Během mše svaté, kterou sloužil J.E. Abt. Bruno Platter OT 65. velmistr Německého řádu, byl přijat mezi familiáře pan Ondřej Podhorný. Slavnosti se účastnila řada hostů jak veřejného tak církevního života. Bylo to již v pořadí čtvrté přijímání nového člena do řádového společenství, jehož byly bouzovské hradní zdi v posledních letech svědkem.

 

Požehnaný velikonoční oktáv a radost ze vzkříšeného Krista přejí bratři, sestry a familiáři Německého řádu.

Číst dál: Velikonoční přání

 


Číst dál: Slavnost Naší milé Paní od Německého domu v JeruzaléměSrdečně zveme na slavnost hlavní patronky našeho řádu - Slavnost Naší milé Paní od Německého domu v Jeruzalémě (slavnost založení Německého řádu).

Sobota 10.2.2018 v 11:00 h., kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.

Celebrují kněží Německého řádu.

 

  Plakát...

 

 

V neděli 31.12.2017 byla v bouzovské farnosti sloužena zádušní mše svatá za arcivévodu Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka. Mše svatá byla již tradičně sloužena u výročí jeho úmrtí ( † 30. prosince 1954). Arcivévoda Evžen byl velmi výraznou postavou historie Řádu a nesmazatelně se do ní zapsal nejen péčí o historické památky, ale také podporou charitativní a pastorační činnosti bratří a sester Německého řádu.

Po mši svaté, které se účastnila řada hostů a i zástupci Suverénního řádu Maltézských rytířů - Českého velkopřevorství, familiáři Německého řádu rozdávali přítomným čaj s perníčky s iniciály EH (Evžen Habsburský). © Za fotografie děkujeme: Pavel Aligátor Nenkovský.